Sportovní areál

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků. 

Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat. 

Sportovní areál vlastní a provozuje obec Doloplazy.


Provozní řád Sportovního areálu obce Doloplazy je umístěn u vstupu na hřiště a na webových stránkách obce Doloplazy: www.doloplazy.cz a nabývá platnosti dnem 31. 8. 2022.


Součásti SPORTOVNÍHO AREÁLU (dále jen SA):

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ (dále jen MH)

MH je určeno pro sportovní aktivity a provozování míčových her na umělém trávníku: nohejbal, volejbal, házená, tenis, florbal, malá kopaná, vybíjená, basketbal, badminton, futsal, florbal.

MH je určeno pro veřejnost obce Doloplazy a může být na základě dohody v určitých hodinách vyčleněno pro ZŠ a MŠ Doloplazy, sportovní a jiné zájmové organizace a skupiny.

MH je hřiště o rozměrech 40 × 20 m s umělým povrchem zasypaným křemičitým pískem. 

Plocha MH je osvětlena stabilním osvětlení.

ATLETICKÝ OVÁL S PÍSKOVÝM DOSKOČIŠTĚM

Atletický ovál je určen pro běžecké sportovní disciplíny a skok daleký do pískového doskočiště.

Atletický ovál je dvoudráhový tartanový okruh délky 150 m se sprinterskou rovinkou dlouhou 60 m a rozběhem skok daleký s pískovým doskočištěm. 


FITNESSPARK (dále jen FP)

FP se skládá z workoutového hřiště a trvale instalovaného fitness vybavení pro venkovní použití.

Jednotlivé vybavení FP slouží k posilování, protažení a zvýšení kondice cvičence.

Cvičení na prvcích jen na vlastní nebezpečí a dle návodů uvedených na cvičebních strojích nebo ve vyvěšeném „Návštěvním řádu fitness parku“.


SKATEPARK

Platí zde přísný zákaz cvičení bez ochranných pomůcek (helma, chrániče, …).

Veškeré užívání skateparku je na vlastní nebezpečí.


MULTIFUNKČNÍ TRAVNATÁ PLOCHA

Travnatá plocha je určena k rekreačnímu použití a umožňuje multifunkční využití s možností instalace dočasných staveb.


KAMEROVÝ SYSTÉM

Prostor víceúčelového hřiště je monitorován kamerovým systémem se záznamem. Kamerový systém slouží pro zajištění kontroly s cílem přispět k ochraně majetku provozovatele před jeho krádeží, poškozením či odcizením. Bližší informace o kamerovém systému je na webových stránkách provozovatele.

PROVOZNÍ PRAVIDLA

SA je otevřen celoročně.

Obec Doloplazy, jakožto provozovatel, zajišťuje pravidelnou údržbu hrací plochy, včetně jednorázového vyčištění a dopískování umělého trávníku, při které se řídí návodem od dodavatele stavby, dohlíží na dodržování provozního řádu uživateli a pořádku. 

Provozovatel je oprávněn vykázat z areálu uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují provozní řád.

Areál slouží k provozování sportu a sportovních her.

Provozovatel SA nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním provozního řádu hřiště, neručí za odložené věci v areálu hřiště a nenese odpovědnost za poškození či zcizení soukromých věcí uživatelů hřiště.

V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu či ochranném oplocení, je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit provozovateli. Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním. Při svévolném ničení a poškozování sportovního zařízení budou uživatelé vykázáni a bráni k přímé zodpovědnosti za způsobené škody – bude požadována plná náhrada škod.

Uživatel vstupuje a pobývá na SA na vlastní nebezpečí a chová se tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe (dle pravidel dané hry). 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti. Případné úrazy je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci hřiště.

POVINNOSTI UŽIVATELE

Využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům, seznámit se s provozním řádem SA.

Dodržovat provozní dobu SA, brát na vědomí a dodržovat rezervace hřiště.

Mimo provozní stanovenou dobu není povoleno se na hřišti pohybovat.

Svým chováním neohrožovat či neomezovat ostatní osoby na SA.

Dbát ochrany sportoviště.

Kontrolovat stav hřiště při příchodu a odchodu a jakékoliv poškození a poškozování ihned hlásit provozovateli.

Uhradit veškeré škody a ztráty, které byly způsobeny jeho vinou.

Dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

Zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení areálu a nahlásit to provozovateli
na tel. čísle 602 335 411 či POLICII ČR – linka 158.

Při nutnosti zásahu volat:

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – linka 155,

HASIČI – linka 150,

TÍSŇOVÁ LINKA – linka 112.

PROVOZNÍ DOBA

K zajištění provozu a organizaci časového harmonogramu určuje provozovatel tyto garanty:

• Zajištění provozu, půjčování, vstup – správce SA Obec Doloplazy, tel. +420 603 166 9­15.

• Dlouhodobý přehled obsazení hřiště – Obec Doloplazy, Doloplazy 82, tel. +420 602 335 4­11.

Pro organizaci využití kapacity SA bude možno využívat rezervační systém.

Provozní doba:

od 1. května do 30. září – od 8:00 do 22:00 hod (do setmění)

od 1. října do 30. dubna – od 9:00 do 19:00 hod (do setmění)

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele provoz omezen nebo zrušen na dobu nezbytně nutnou.

DÁLE PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ !

Vstupovat do prostoru hřiště jiným způsobem než za použití vstupních prostor.

Vstupovat do prostoru MH ve znečištěné či nevhodné obuvi – zejména v kopačkách s kolíky, tretrách, botách na podpatku apod. Vstup na MH je povolen pouze v hladké sportovní obuvi, sálové obuvi a turfech.

Provozovaní sportů, užití náčiní a nářadí, které není pro MH, atletickou dráhu a FP určeno
např. koloběžky, kolečkové brusle, skateboardy, jízdní kola, odrážedla, atd.

V prostoru hřiště je zakázáno konzumovat potraviny, alkohol, slazené a barevné tekutiny, žvýkačky, kouřit, požívat jiné návykové látky, plivat.

Vnášení ostrých předmětů, skleněných lahví, chemikálií a jiných předmětů ohrožujících zdraví a bezpečnost.

Poškozovat a znečišťovat prostory vč. mantinelů, zařízení a vybavení, odhazovat odpad mimo odpadkové koše. Přemísťovat jakékoliv vybavení bez souhlasu správce SA.

Věšet se či jinak zatěžovat veškeré sítě.

Vstupovat na SA s/na kole, se zvířaty.

Pobývání dětí do 8 let bez dohledu zákonného zástupce.

Manipulovat s otevřeným ohněm či používání zábavné pyrotechniky.

Užívat zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký.

Vstupovat na hřiště, pokud jeho stav brání v užívání.

Chovat se nevhodně tak, aby bylo omezováno nebo obtěžováno nejbližší okolí.

Podmínky využití osvětlení SA

Ovládání osvětlení není veřejně přístupné a jeho ovládání a spouštění je možné pouze s proškolením a pověřením správce SA.

Přístup k ovládání osvětlení je pomocí klíčů uložených na OÚ Doloplazy nebo v šatně TJ Sokol Doloplazy Oddíl – kopané.

Využití osvětlení hřiště je možné pouze po předchozím objednání a vyznačení v rezervačním systému správce.

Značení umístěné na SA:

ZÁKAZOVÉ ZNAČKY.png

Obec Doloplazy

Telefon: +420 585 356 056
Mobil: +420 602 335 411
E-mail: podatelna@doloplazy.cz
IČ: 00534927
DIČ: CZ00534927
Adresa: Doloplazy 82
783 56 Doloplazy
Datová schránka: hmcbepb

Úřední hodiny

Pondělí 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00
Středa 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00 (poslední klient bude odbaven 15 min před koncem úředních hodin)

  Prosím čekejte...